Všeobecné obchodné podmienky SLOVKURORT

Všeobecné obchodné podmienky

Cestovná agentúra
CA Slovkurort, s.r.o.
j. Gábriša 2535/10A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 47625791
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín oddiel Sro vl.č. 29941R

Tel.: 00421-32-7719016, 00421-32-7719017

e-mail: slovkurort@slovkurort.sk internet: http://www.slovkurort.sk

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

1. Objednávka

Prevádzkovateľ elektronického predaja zájazdov Cestovná agentúra CA Slovkurort s.r.o. je predajca zájazdov cestovných kancelárií na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a podobných zmlúv (ďalej len zastúpené CK). Všetky zastúpené CK sú poistené proti úpadku a fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.
CA Slovkurort, s.r.o. vytvorí na základe prejaveného záujmu klienta nezáväznú rezerváciu služieb (zájazdu) u zastúpenej CK. CA Slovkurort, s.r.o. i bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Ak je rezervácia neúspešná, CA Slovkurort, s.r.o. zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu telefonicky alebo elektronickou cestou (email, SMS). V prípade, že nezáväzná rezervácia bola vykonaná úspešne, tak je zákazník informovaný telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email, SMS) ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť.
Nezáväzná rezervácia klienta k ničomu nezaväzuje. V prípade jeho nezáujmu automaticky prepadá a zruší sa bez akýchkoľvek poplatkov a sankcií voči klientovi.
Zmluvný vzťah medzi klientom a obstarávateľom (zastúpená CK) vznikne na základe „Zmluvy o obstaraní zájazdu", súčasťou ktorej sú všeobecné zmluvne podmienky obstarávateľa (zastúpaná CK) ako cena zájazdu, platobné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za škody, storno na plnenie objednaných služieb, podmienky poistenia, práva a povinnosti zmluvných strán a pod.. Spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu sa klient dozvie, s ktorou zastúpenou CK bude zájazd realizovaný. Klient berie na vedomie, že termíny pre platbu zálohy alebo doplatku uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach obstarávateľa (zastúpená CK) sú pre neho záväzné. V prípade zaplatenia zálohovej platby klientom, sa jej storno riadi podmienkami obstarávateľa (zastúpená CK). CA Slovkurort, s.r.o. v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ (cestovná agentúra).
Na ponúkané služby sa vzťahujú Všeobecné zmluvné/obchodné podmienky (ďalej len VOP) tej zastúpenej CK, ktorej služby si klient záväzne objedná a uzavrie na danú službu zmluvu. CA Slovkurort, s.r.o. vždy poskytne klientovi úplné znenie VOP zastúpenej CK spolu s návrhom/formulárom zmluvy. VOP zastúpenej CK sa takisto nachádzajú na internetovej stránke CA Slovkurort, s.r.o. pri rezervácií zájazdov.
CA Slovkurort, s.r.o. si vyhradzuje právo po vytvorení objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré možu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. CA Slovkurort, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti alebo sú rozporuplné.
CA Slovkurort, s.r.o. sa zaväzuje doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné k uzavretiu zákazníkovi dohodnutým spôsobom - e-mailom, alebo poštou.
Nezáväznú rezerváciu, ktorú klient vytvoril prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.slovkurort.sk nie je potrebné zo strany klienta odvolávať ani rušiť.
CA Slovkurort, s.r.o. neručí za chyby spôsobené ručným a automatickým (formou prepojenia XML údajov priamo zo serverov partnerských CK) prepisovaním údajov do databázy. Všetky ceny sú len informatívne. Potvrdená celková cena objednávky zastúpenou cestovnou kanceláriou bude klientovi poskytnutá po nezáväznej rezervácii zájazdu.

2. Platba

Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne CA Slovkurort, s.r.o. s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.
Pri platbe zájazdov, ktoré sú objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom spravidla jeden kalendárny mesiac pred odjazdom, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu. Presný dátum doplatku oznámi CA Slovkurort, s.r.o. klientovi na základe všeobecných zmluvných podmienok partnerskej CK, ktorý zájazd organizuje pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu.
Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením , hradí zákazník jednorázovo plnú sumu zájazdu a to vkladom na účet CA Slovkurort, s.r.o. v pobočke príslušnej banky, prípadne bankovým prevodom, ak má klient účet v rovnakej banke ako CA Slovkurort, s.r.o..
Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.
Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet CA Slovkurort, s.r.o.
CA Slovkurort, s.r.o. neručí za splnenie záväzku zastúpených CK, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. CA Slovkurort, s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb. V prípade nesplnenia záväzkov zastúpených CK sa reklamácie uplatňujú podľa podu 5. a 6.

3. Záväzky strán

CA Slovkurort, s.r.o. sa zaväzuje:

- sprostredkovať uzavretie zmluvy s takými kritériami služby, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané a v dohodnutej cene,
- zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK.

Klient sa zaväzuje:

- poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy,
- bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.),
- zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu v dohodnutom čase.

4. Cestovné doklady

Potrebné doklady (vouchery, letenky, a pod.) obdrží zákazník od CA Slovkurort, s.r.o. alebo zastúpenej CK. Závisí od termínu a zemi, v ktorej má zaplatený pobyt. Všetky doklady sú doručené najneskôr týždeň pred odjazdom s výnimkou dokladov (ako napr. letenky), ktoré možu byť odovzdané až na letisku.

5. Reklamácie

Na prípadné reklamácie sa vzťahujú podmienky stanovené VOP tej zastúpenej CK, s ktorou má klient uzavretú zmluvu o obstaraní zájazdu. Klient chyby poskytovaných služieb reklamuje priamo u zastúpenej CK.
CA Slovkurort, s.r.o. pri vzniknutých reklamáciách poskytne súčinnosť klientovi, a to najmä informovaním zastúpenú CK a poskytnutím potrebných informácií klientovi (informovanie o kontakte na zastúpenú CK, spôsobe podania reklamácie a pod.).

6. Storno podmienky

Na zrušenie záväznej objednávky sa vzťahujú storno poplatky zastúpenej CK v zmysle jej VOP. Zrušenie (Storno) objednávky je vždy potrebné vykonať písomnou formou, čomu môže predchádzať oznámenie elektronickými komunikačnými prostriedkami. Vrátenie uhradenej platby sa vykoná do 7 pracovných dní, po odpočítaní prípadných storno poplatkov bankovým prevodom na účet klienta.

7. Spracovávanie osobných údajov

Zber a spracovanie osobných údajov prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. na základe registrovaného informačného systému Úrade na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ informačného systému má podľa zákona vypracovaný bezpečnostný projekt, na základe ktorého osobné údaje spracováva.
Cestovná agentúra CA Slovkurort, s.r.o. žiadnym spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov a ani ich neposkytne tretím stranám mimo zabezpečenia zmluvného vzťahu pri zakúpení dovolenky.
Klient môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu slovkurort@slovkurort.sk, resp. poštou na poštovú adresu CA Slovkurort, s.r.o., J.Gábriša 2535/10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má klient právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: slovkurort@slovkurort.sk

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

SLOVKURORT - všetky práva vyhradené