Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

CA Slovkurort, s.r.o. k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chráni osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

CA Slovkurort s. r.o. je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Ul. J.Gábriša 2535/10A , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 625 791, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo : 29941/R (ďalej len „Spoločnosť“)


2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Ul. J. Gábriša 2535/10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefonický kontakt: +421 32 7719016
Emailový kontakt: slovkurort@slovkurort.sk
webové sídlo: www.slovkurort.sk


3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť CA Slovkurort, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.


4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

a) vyhľadávanie na webe
- lokalita
- IP adresa
- operačný systém
- prehliadač
- príchodová stránka/priama návšteva

b) objednanie zájazdu
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefón
- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
- dátumy narodenia účastníkov
- adresy bydliska účastníkov

c) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
- štátne občianstvo cestujúcich
- číslo pasu/ID karty
- sken pasu (vybanie vstupných víz)
- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
- požiadavky na asistenciu
- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
- rodné číslo (vybavenie víz)
- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)
- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej události, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)

d) pre potreby vernostného programu a marketingových aktivít
- informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene


5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.


6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šífrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.


7) Doba uchovávania osobných údajov:

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.


8) Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.
Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.


9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca. 

Platné od 25.5.2018

 

SLOVKURORT - všetky práva vyhradené